Amddiffyn rhag llosg haul a'i ganlyniadau

Amser yr haf yw amser gwyliau a chyfle gwych i wneud pob math o weithgareddau awyr agored. Ni ddylai pobl ifanc a hen anghofio rwbio gyda digon o haul haul. Ond pam mae diogelu rhag llosg haul mor bwysig, pam mae angen i chi amddiffyn eich croen rhag gormod o gysylltiad â'r haul a beth yw'r ffordd orau i'w wneud?

Diffyg diogelu rhag llosg haul a'i ganlyniadau

Mae'r pelydriad UV sy'n cynnwys golau haul yn niweidio'r croen pan fo'n agored yn rhy hir. Ymhlith pethau eraill, gall hyn achosi llosgiau haul poenus, lle mae'r croen yn sensitif iawn i bwysau.

Sunburn ar wyliau
Amddiffyn rhag llosg haul

A hefyd mae adweithiau alergaidd yn bosibl.

Mae llosgiau haul yn arbennig o beryglus, ond yn enwedig oherwydd gallant achosi niwed iechyd hirdymor, megis canser y croen.

Y mesurau diogelu cywir

Ar wyliau, wrth gwrs, mae'n arbennig o hawdd cael llosg haul, gan ei fod yn aml iawn yn unig wedi ei wisgo'n ysgafn ar y ffordd.

Yn ogystal, mae un yn aml yn anghofio ei bod yn bosib cael llosg haul hyd yn oed mewn awyroedd cymylog neu mewn cysgod rhannol. Felly mae mesurau amddiffyn parhaol yn anhepgor wrth deithio i wledydd cynnes. Ffordd hawdd o amddiffyn eich hun rhag yr haul yw gwisgo dillad wedi'u gwisgo'n llwyr.

llosg haul
Mae amddiffyn rhag yr haul yn bwysig

Gan nad yw hyn bob amser yn ddymunol mewn tymheredd poeth, dylai fod mor ysgafn ac aer yn dreiddio â phosib. Nid yw hyn yn eich gwneud yn chwysu pan fyddwch chi'n symud ychydig. Mae hetiau haul hefyd yn rhan o'r cwpwrdd dillad neu fel parasol arall.

Gwisgwch dillad nofio, switsuit neu bikini yn unig, dylech gyrchfori i eli haul, sydd â SPF uchel. P'un ai wedi'i wisgo'n llawn neu'n ysgafn, ni ddylech byth anghofio y sbectol haul, fel bod y llygaid yn cael eu hamddiffyn rhag ymbelydredd gormodol. Os ydych chi'n dilyn y rheolau syml hyn, gallwch chi fynd ar wyliau nawr!

Unwaith y byddwch chi'n dod yn gimwch

Os yw'r croen yn goch fel cimwch wedi'i ferwi, gwyddoch eich bod chi wedi bod yn yr haul yn rhy hir. Felly beth i'w wneud os yw wedi eich taro chi unwaith ac mae'r croen yn llosgi a thorri? Mae hufenau oeri a lotions yn gwlychu ac yn helpu'r croen i wella.

Amddiffyn rhag llosg haul
Mae llosg haul yn cyfyngu'r llawenydd gwyliau

Yn aml, argymhellir cynhyrchion sy'n cynnwys aloe vera neu chamomile. Pa help sydd orau, hefyd yn dibynnu ar y math o groen, a dyna pam y gallai fod yn fanteisiol cael mwy o hufenau yn yr ystod. Mae'r hyn sydd hefyd yn addas ar gyfer rhyddhad poen, yn amlenni cŵn neu gawodydd. Yn ogystal, dylech yfed llawer i leddfu'r croen dan straen.

Ar gyfer llosgiau haul cymedrol a difrifol, mae'n ddoeth cael cyffuriau gwrthlidiol gan feddyg. Yn gyffredinol, argymhellir meddyginiaethau cartref yn gyfyngedig yn unig. Yn aml, cynghorir rwbio Quark ar yr ardaloedd yr effeithir arnynt yn ystod llosg haul.

Er bod hyn yn oeri yn bennaf dymunol, ond gall hefyd arwain at heintiau neu adweithiau alergaidd oherwydd y bacteria sy'n bodoli, sy'n gwneud y sefyllfa yn waeth yn unig.