Rhywioldeb a chwarae rôl

Ar adegau pan ganiateir popeth a dim sathiau mwyach, gall fod yn anodd profi a phrofi eroticism. Mae'r gorddrafftiad cyson wedi golygu bod y rhan fwyaf o bobl yn anghyfreithlon o erotigrwydd a rhywioldeb. Nid oes ganddo anadl y gwaharddedig, y bu'r erotig yn ei gael unwaith eto.

Cariad, lust a gêm

Ond mae dyn yn ei ddyfeisgarwch yn ffynhonnell arloesi ac adnewyddu cyson. Felly, mae hefyd wedi llwyddo i anadlu bywyd newydd yn eroticism.
Roedd yn rhaid i chi chwilio am rywbeth, ond rydych chi hyd yn oed yn dod o hyd i bethau sy'n fwy neu lai o tabŵ ac felly mae yna awdur y dirgelwch a gwaharddedig.

Rhywioldeb a chwarae rôl
Rhywioldeb a chwarae rôl

Mae hanner oes perthnasoedd yn mynd yn fyrrach ac yn fyrrach, a allai fod o leiaf oherwydd y ffaith nad yw rhywundeb yn sôn amdano eisoes.

Mae i fyny at y cwpl i ddod o hyd nid yn unig mewn materion bob dydd consensws gall pawb fyw ag ef yn dda, ond i ddyfeisio newydd bob amser ar modd rhywiol ac i ddiffinio.

Yn amlach, rhywbeth newydd, felly i siarad.

Mae gan bawb ddychymyg, ond nid yn unig dychymyg, ond hefyd ffantasïau, ffantasïau erotig i fod yn fwy penodol. Mae rhywbeth cryno neu goncrid sy'n dod â'r unigolyn eisoes yn ennill pleser, os mai dim ond yn meddwl amdano. Yn aml, nid yw'r pwrpasau erotig hyn yn parhau heb eu cyflawni oherwydd nad ydynt yn cael eu cyfathrebu'n agored ac yn ddealladwy gyda'r partner. Ond nid oes rhaid i hynny fod, oherwydd bod gan y partner ddymuniadau rhywiol cyfrinachol, y byddai'n hoffi byw ynddi.

Mae'n cynnig ei hun i gwpl yma y cyfle i helpu ei gilydd i lluchio'r i'r lefel nesaf o eroticism - ac mae'n gofyn dim byd mwy na sgwrs fer.

Fel arfer, mae'r mwyafrif o ddymuniadau cyfrinachol yn brin ... ond pwy sydd am fod yn normal? Does neb! Yn sicr, mae rhai ffantasïau'n fwy cyffredin nag eraill, ond mae pawb yr un mor werthfawr ac yn werth yr un mor werth.

Cymesur am y newydd yma yw'r allweddair

Mae llawer o gyplau yn aml yn synnu faint o hwyl y gallant ei gael yn yr arferion rhywiol newydd a'r effeithiau cadarnhaol cryf y gall bywyd rhyw mwy boddhaol eu cael ar fywyd bob dydd.

Chwilod, chwipod, pleser

Mae ffantasi rhywiol cyffredin llawer o bobl yn cynnwys caethiwed o bob math. Ac nid yw hynny'n ddatblygiad newydd. Mae wedi'i brofi bod caethiwed ac ati trwy hanes diriaethol gyfan y ddynoliaeth yn ffenomen rhywiol amlwg.

Dominance & BDSM
Dominyddiaeth mewn rhywioldeb

Yn prudish Canol Oesoedd, fel yn hynafol Rhufain diwylliannau afradlon neu hyd yn oed yn gynt o Mesopotamia nid oedd yn ddim yn rhy syndod am swyn erotig arbennig o gaethiwed y partner neu drwy fod ei hun yn rhwym o ennill.

Mae'r dulliau i glymu rhywun yn hynod o lawer a hefyd lle y gallant ddod â phleser mawr.

Fel newydd-ddyfod i fyd gemau caethiwed erotig, mae'n debyg y dylech ei gymryd yn hawdd ar y dechrau. Nid yw hynny'n golygu na all fod yn wyllt! Dim ond un efallai na ddylai fod ar unwaith gyda stêm lawn o flaen llaw yn ceisio mynd i'r afael â'r mater, ond yn agosáu ato'n raddol. Oherwydd gall gormod o frwdfrydedd weithiau roi diwedd ar yr arbrawf yn gynnar - ac ni ddylech chi adael i rywbeth mor hyfryd fod yn rhy anodd. Yn y tawelwch mae'r grym yn gorwedd.

Y ffordd orau o gychwyn yn y cartref ac yn y gwely orau oll. Oherwydd bod y gwely domestig fel rheol yn cynnig yr opsiynau caethion gorau. Mae swyddi gwely, pen a throed yr un mor ddefnyddiol â choesau'r gwely neu'r ffrâm.

Hefyd, dylai'r dewis o'r cyfrwng, gydag un sy'n bwriadu clymu ei wrthwynebydd, gael ei gynllunio'n dda. Y peth gorau yw dringo i mewn gyda deunydd meddal. Efallai mai sgarff neis neu rope feddal - bydd lledr a llin yn dal i gael amser yn ddiweddarach (ac mae angen ychydig mwy o ymarfer arnynt hefyd).

Dim gwnlinau rhy dynn ar y dechrau. Hyd yn oed os dylai'r partner ofyn amdano. Weithiau mae'n digwydd na fydd newbies yn cael y knotiau bellach yn agored ... pan fyddant yn cael eu defnyddio'n gywir, gallant dynnu'r knotiau ar eu pen eu hunain yn ystod y weithred. Dyna pam nad oes unrhyw beth o'i le yn sicr.

Dyna pam ei fod yn iawn ar y dechrau: Caniateir popeth, ond peidiwch â rhuthro unrhyw beth!

Pŵer di-rym

Mae rhai pobl yn hoffi'r syniad o arfer pŵer dros eraill, boed yn gorfforol neu'n feddyliol. Ar y llaw arall, mae'n well gan bobl eraill y syniad o gael rhywun arall yn dominyddu - eto yn gorfforol yn ogystal â seicolegol.

Gall fod llawer o resymau dros hyn. Yn aml mae pobl ymostyngol mewn bywyd bob dydd yn rhywiol pobl bennaf iawn wedi am sefyllfa gref yn eu cwmni neu fel arall sylfaen gadarn. Mae yr un fath gydag unigolion dominyddol a gall hyd yn oed fod yn hollol swil tu allan i'r ystafell wely. Rydych bob amser yn edrych am yr hyn nad oes gennych chi - hefyd yn y maes rhywiol.

domination
Chwarae rôl a goruchafiaeth

Mae "meysydd gweithgarwch" dominantes a devotees bron yn gyfyngedig. Yn aml, defnyddir y gemau bondage sydd eisoes wedi'u crybwyll i fynegi rôl pob partner. Ond wrth gwrs gall fynd llawer mwy na gemau caethiwed "yn unig".

Mae rhai devotees yn teimlo swyn arbennig wrth fod yn agored i boen corfforol. I greu'r poen hwn, gallwch ddefnyddio amrywiaeth o offer - boed yn chwipio, chwipod neu hyd yn oed clybiau neu batons. Mae rhai o'r fath yn llawer anoddach nag eraill.

Ond nid yw poen seicolegol yn anghyffredin yn yr ystafelloedd gwely o gyplau â thuedd i gemau pŵer. Drwy geiriau neu fathau gwanedig o ddulliau artaith seicolegol go iawn, gall clwyfau seicolegol dwfn achosi ... wrth gwrs, nid ydynt yn barhaol ac yn cael eu defnyddio yn unig cynyddu awydd ar hyn o bryd y ddeddf.

Dylech fod ar eich gwarchod i beidio â'i orwneud. Cyn pob gweithred dylech wneud gair "diogel" fel y'i gelwir gyda'r partner. Os caiff yr enw diogel hwn ei alw, rhaid atal pob cam ar unwaith a heb wrthwynebiad. O ganlyniad, fel rhan annatod, mae gennych sicrwydd na fyddwch chi'n cael eu ffocio yn rhy galed.

Mae rhai cyn-filwyr o'r olygfa yn dweud y dylai un "stopio pan fydd yn cael gwaedlyd", gydag eraill, yna dim ond yr hwyl perffaith sy'n dechrau. Mae'n bwnc unigol iawn lle mae'n rhaid i bawb brofi eu cyfyngiadau eu hunain. Nid oes presgripsiwn cyffredinol ar gyfer faint o boen y dylid ei brofi neu ei ymarfer ar gyfer y defnydd mwyaf posibl o ryw. Ond mae'n parhau: Pob peth yn gymedrol.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â * hamlygu.