توهم نوری - راست یا منحنی

نقاشی های توهمات نوری و چهره های غیرممکن، به نام پارادوکس ها، هر کودک را جذاب می کند. توهمات نوری به عنوان یک جملۀ جمعی تمام جنبه های دید انسان را تعیین می کند.

توهم نوری - راست یا منحنی

این را می توان از یک طرف انجام می شود، هنگامی که ما کارها را به یک نمایش خاص دیگر از آنها واقعا هستند، و یا افراد مختلف چیزهای مختلف در قالب همان یا در واقع همه چیز را ببینید در یک راه مشخص شده اند.

با کلیک بر روی تصویر، قالب در قالب پی دی اف باز می شود:

توهم نوری - راست یا منحنی
توهم نوری - راست یا منحنی

توهم نوری راست یا خمیدگی را به صورت گرافیکی باز کنید


لطفا با ما تماس بگیریداگر شما به دنبال یک تصویر بسیار ویژه رنگ آمیزی با یک انگیزه بسیار خاص است. ما همچنین خوشحالیم که با توجه به مشخصات شما از یک عکس، رنگ آمیزی شخصی خود را ایجاد کنیم.