گل زمانبندی

به ویژه در ابتدای مدرسه - جایی که نقاشی نیز یک سرگرمی محبوب است - حضور مدرسه بسیار ویژه است. دانش آموزان مدارس ابتدایی از غرور و افتخار اکنون به فرزندان "بزرگ" تعلق دارند و منتظر روز بعد از مدرسه می باشند.

گل های جدول زمانی

با کلیک روی پیوند صفحه با جدول زمانبندی رنگ الگو باز می شود:

گل زمانبندی
گل زمانبندی

جدول زمانی نمایش گل به عنوان یک گرافیک

گل زمانبندی انگلیسی

گل زمانبندی انگلیسی
گل زمانبندی انگلیسی

گل زمانبندی انگلیسی


لطفا با ما تماس بگیریداگر شما به دنبال رنگ آمیزی بسیار ویژه با یک انگیزه بسیار خاص است. ما همچنین ممکن است قادر به ایجاد یک الگوی رنگی به مشخصات شما از یک عکس.

Schreibe einen Kommentar

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. Erforderliche فلدر سند MIT * markiert.