Sosjaal gedrach fan bern | Underwiis bern

Sosjale feardichheden binne in feardigens dy't bern leare moatte. Gjin minske wurdt as sosjale wêzens berne, sadat kommunearjen en freegjen in posityf sosjale gedrach in wichtich ûnderdiel is fan it sosjalisaasje- en ûnderwiisproses. Sosjale gedrach fan bern wurdt beynfloede troch hûs- en sosjale omjouwing fan har âlders.

Pushing, fergriemjend, bullying? Hoe om sosjale gedrach te befoarderjen fan bern

Yn ús maatskippij is in sosjale en konstruktive ferbûnens te winskjen. Elke persoan wurdt ferwachte net allinich mei wetten, mar ek mei normen en wearden.

Happy mother en baby girl spielje op strân
Sosjale gedrach fan bern en sosjale feardichheden moatte leard wurde

Wa't gjin problemen hat mei oare minsken te beharkjen en gau bûten bûten te ferminderjen.

Dêrom moat it in wichtich edukatyf doel wêze foar jo as âlder om jo bern de basisregels fan sosjale ynteraksje te learen. Letter wurde jo by dizze taak begelaat troch ynstellingen lykas pjutteboartersplakken en skoallen.

Bernes en pjutten binne ynearsten allinich sels opnommen. Se binne mei-inoar en kin har behoeften net weromsette. Yn dit ferbân prate pedagogues en sosjologen fan bernich egosintriums.

Binne bern lytse egoïsten?

Foar pjutten draait de wrâld om him hinne, mar dit hat neat te dwaan mei egoïsme: in lyts bern hat krekt net leard om de behoeften fan oaren te erkennen en dêrmei te behanneljen. Dêrnjonken kin it noch gjin eigen hannelingen en har gefolgen hawwe. Bygelyks, in twajierrige bern is faak net bewust dat in oar oars in hier is. It kin noch net begrepen wurde dat it pine foar syn spylpartner feroarsaket. In gewisse yn 'e morele sin bestiet net op dit leeftyd.

Om wat kwealik te meitsjen, is it feit dat taal net genôch ûntwikkele is as it wichtichste sosjale medium fan ynteraksje. Underwiis, progressive kognitive, emosjonele en sosjale ûntwikkeling en individuele ûnderfiningen yn dealing mei oare bern en ek folwoeksenen helpe jo bern om syn sosjale feardigens te fergrutsjen.

Sosjale gedrach fan bern slagget allinich yn kontakt mei oaren

Eksperiminten en beoardielingen yn bern hawwe bewiisd dat sosjale gedrach yn 'e frjemde berne leare te learen wurde moat.

Sosjale gedrach fan bern moat befoardere wurde
Sosjale gedrach fan bern moat befoardere wurde

Bern dy't groeie yn sosjale isolemint fynt it dreech te kompensearjen foar it ûntbrekken fan sosjale learen en kontakten letter yn har ûntwikkeling.

Dêrom is it wichtich dat jo bern frate kontakt mei oare bern hat. Sa kinne bygelyks in pjutteboartersplak besykje of wat mei freonlike húshâldings op regelmjittige basis dwaan. De learende effekt foar jo bern is geweldich, en tagelyk hawwe jo de kâns om mei oare âlders te ynterakke.

Natuerwittenskippen en pjutteboartersplakken meitsje ek in wichtige bydrage oan it befoarderjen fan sosjale gedrach. Har bern meie in protte ferskate bern meidogge en leart om har behoeften te bewarjen en konfliktsjestruktueren op te lossen. Dêrom bringt jo bern op regelmjittige basis op 'e soarch foarsjenning en helpt educatoren om sosjale ynteraksje te fersterkjen troch it stimulearjen fan kompensaasje thús.

Goed gedrach - noch in wichtich ûnderwerp yn it ûnderwiis?

Kwaliteit en goede manieren wiene ûnder de wichtichste edukative doelen foar de lêste generaasjes. Mar binne dizze wearden noch hjoed de dei hjoed? Ja, in positive sosjale gedrach fan bern is wichtiger as ea.

It feit is dat húskens ek in útdrukking fan respekt foar oaren is. Dêrnjonken wol elkenien in protte behannele wurde. Dêrom binne goede manieren noch in ûnderwerp as it giet om maatskiplike feardichheden en sosjale gedrach.

As jo goed gedrach wurdearje, dan moatte jo dit oan jo bern rjochts fanút it begjin sjen. Bern binne yn earste ynstânsje rjochte op harren âlders yn betingst fan harren gedrach. â € œLearning op it modelâ € is de pedagogyske jargon.

Meitsje jo bern stimulearje brûkbere útdrukkingen lykas â € œpleaseâ € en â € œthankâ € en dogge jo sels sa faaks as mooglik. Letter kinne jo útlizze wêrom't it wichtich is om polite en freonlik te wêzen. Om't wa net de sosjale regels fan it spul folgje, sil it kieze. Freonskip, oan 'e oare kant, kin de doar iepenje - sawol as profesjoneel en yndividu.

Sosjale gedrach fan bern en sosjale feardichheden fersterkje - wat is wichtich?

Boppe alder moatte bern learje hoe't se elkoar en folwoeksen binne. Dêrfoar moatte se in protte regels yninoarmeare, lykas de sosjale norm, dat fysike agresje net woe. Jonge bern sille de betsjutting en it doel fan dizze regel net begripe, oant se mei har "slachtoffer" yndividueel kinne en realisearje dat se sels net te slaan wolle.

Kleine jonge en skriepke lytse famke
Hoe ferwiderje ik as myn bern dingen brekt?

Dus as jo pjut besocht in spieler te tekenjen, bygelyks as mem of heit dat jo fuortendaliks ynterfalje moatte en de situaasje ûntbrekke. Fertel jo bern om te wachtsjen of in oar spiel. Letter moatte jo jo bern stimulearje om konflikten, kompromise, of help te helpen fan folwoeksenen.

As jo regels opsteld foar maatskiplike ynteraksje, moatte jo ek soargje dat se bepaald binne. Dit is opfallend, mar needsaaklik dat jo bern har betsjutting fersteane en ynteressearret it. As der in brek fan 'e regels is, lykas it spieljen mei oare bern, moatte jo konsekwint aksje dwaan. In maatregel yn dit gefal kin wêze dat jo bern meidoggers net in skoftsje útnoegje.

It is belangryk dat jo altyd altyd alternative wjersiikke gedrach oantsjutte en fersterke, sosjale gedrach troch lof.