ទំព័រលាបពណ៌សក់ | អនាម័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន

មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់សុខភាពនាពេលអនាគតត្រូវបានដាក់តាំងពីវ័យក្មេង។ វាមានសារៈសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតដើម្បីឱ្យកុមារធំឡើងជាមួយនឹងអ្វីដែលទាក់ទងនឹងសុខភាពនិងអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនតាំងពីដំបូង។

ថ្នាំលាបសក់ទំព័រពណ៌

ហើយពេលខ្លះរូបភាពពណ៌ក៏អាចមានប្រវត្តិអប់រំផងដែរ។ ឱ្យកូនរបស់អ្នកដាក់ពណ៌ទំព័រពណ៌ហើយនិយាយជាមួយគាត់អំពីវា។ ការចុចលើគំនូរបើកទំព័រដែលមានគំរូពណ៌រៀងៗខ្លួន។

ថ្នាំលាបសក់ទំព័រពណ៌
ថ្នាំលាបសក់ទំព័រពណ៌

 

# ដុសខាត់សក់