តើអ្នកអាចទៅល្ខោនអូប៉េរ៉ាជាមួយកុមារបានទេ?

តើអ្នកអាចទៅល្ខោនអូប៉េរ៉ាជាមួយកុមារហើយបើដូច្នេះពីអាយុប៉ុន្មាន? ឪពុកម្តាយដែលមិនងាកចេញពីតន្រ្តីបុរាណជាពិសេសសួរខ្លួនឯងនូវសំណួរនេះ។ ដោយមិនគិតពីស្ថានភាព Corona បច្ចុប្បន្ន។ ពីព្រោះនោះជាវិធីដែលអ្នកគាំទ្រស្ថាប័នវប្បធម៌។

តើអ្នកអាចទៅល្ខោនអូប៉េរ៉ាជាមួយកុមារបានទេ?

នៅពេលដែលអ្នកអាចទៅល្ខោនអូប៉េរ៉ាជាមួយកុមារពឹងផ្អែកជាចម្បងលើរយៈពេលដែលកុមារអាចអង្គុយស្ងៀមនិងស្តាប់បាន។ នោះពិតជាខុសគ្នាសម្រាប់កុមារគ្រប់រូប។

ទៅល្ខោនអូប៉េរ៉ាជាមួយកុមារ
ទៅល្ខោនអូប៉េរ៉ាជាមួយកុមារ - រូបភាពដោយ វ៉ុនក្លីក្លូដទ័រ នៅលើ Pixabay

ផ្ទះល្ខោនអូប៉េរ៉ាជាច្រើនឬអ្នករៀបចំជំនាញមួយចំនួនធំមានល្ខោនអូប៉េរ៉ារបស់កុមារដូចជាហាន់សលនិងហ្គ្រីលែលដោយអាន់ឌឺប៊ឺរ Humperdinck នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ពួកគេជាពិសេសនៅរដូវត្រជាក់និងជាពិសេសនៅឱកាសបុណ្យណូអែល។

មានកម្មវិធីគ្រួសារពិសេសផងដែរ។ ល្ខោនអូប៉េរ៉ាវេទមន្តដោយចចកហ្គាំងអាម៉ាដេសមូស្គូក៏សមរម្យផងដែរដែលជាល្ខោនអូប៉េរ៉ាណែនាំសម្រាប់កុមារអរគុណចំពោះប៉ាហ្គីហ្គូឡូនិងតន្ត្រីពេលខ្លះគួរឱ្យរីករាយ។ "តើអ្នកអាចទៅល្ខោនអូប៉េរ៉ាជាមួយកុមារទេ?" ច្រើនទៀត