Өнгөт хуудас сүм | барилга

Аялал жуулчлалын үеэр та өөр хэлний мэдлэгтэй хүмүүстэй төдийгүй өөр шашны орчны хүмүүстэй уулздаг. Дэлхийн хамгийн их итгэгчидтэй шашинууд буюу дэлхийн шашин гэж нэрлэгддэг нь Буддизм, Христийн шашин, Хиндуизм, Ислам, Иудейн шашин юм.

Өнгөт хуудас сүм

Христэд итгэх итгэл төвд Назарын, ажил Шинэ Гэрээнд бичигдсэн байсан Есүс бол, мөн "Бурханы хүү" гэж үздэг. Христитгэл нь monotheistic шашин бөгөөд Эцэг, Хүү, Ариун Сүнс гэсэн үг юм Бурханы чухал эв нэгдэл нь Гурвалыг батлах байсан гэдэг. Зургийн дээр дарж будах хуудсыг pdf форматаар нээ.

Өнгөт хуудас сүм
Өнгөт хуудас сүм