ਕਸਰਤ ਸ਼ੀਟ ਸੈਕਸੁਲੋਜੀ - ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ

ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੰਮ ਘਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਹੈ.

ਔਰਤ ਦਾ ਸਰੀਰ

ਸਾਡੇ ਟੈਮਪਲੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਸਾਧਾਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ. ਚਿੱਤਰ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੈਪਲੇਟ ਨੂੰ PDF ਫਾਰਮੇਟ ਖੋਲਦਾ ਹੈ.

ਔਰਤ ਦੇ ਲਿੰਗ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੀਰ
ਔਰਤ ਦੇ ਲਿੰਗ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੀਰ

ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਓਪਨ ਵਾਂਗ ਔਰਤ ਦਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਬਾਥਰੂਮ


ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟੈਪਲੇਟ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਟੈਪਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.