د تمرین شیټ جنسپوهنه - د جینتیل انسان

د نارینھ او ښځینھ جینلیایا جوړښت، انکشاف او فعالیت پھ کور کې د ماشومانو د تعلیم او زده کړې بنسټیز عنصر دي.

د انسان جینالونه

زموږ ټیمونه په ښوونځیو کې د جنسی تعلیم لپاره ټاکل شوي او په عمدي توګه ساده ساتل کیږي. په انځور کې کلیک کولو د پی ډی ایف فارمټ فارم کې سانڼي پرانیزي.

د انسانانو د روښانتیا څخه جینالیټیا
د انسانانو د روښانتیا څخه جینالیټیا

د سړي جینټالیزونه د ګرافیک پرانیستلو په څیر د کیپشن سره

د جینتیتال سړي
د جینتیتال سړي

د انسان د جینیتالیز نمونه د هنر کار په توګه خالي کړئ

Geschlechtsorgane des Mannes
Männliche Geschlechtsorgane – Anatomie des Mannes

د اعلانونو

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie auf der Suche sind nach einem ganz speziellen Vorlage. Möglicherweise können wir eine neue Vorlage nach Ihren Vorgaben erstellen.