د تمرین شیټ جنس جنسولو - سینټونه

د نارینھ او ښځینھ جینلیایا جوړښت، انکشاف او فعالیت پھ کور کې د ماشومانو د تعلیم او زده کړې بنسټیز عنصر دي.

د ښځینه سينې جوړول د مخه

زموږ ټیمونه په ښوونځیو کې د جنسی تعلیم لپاره ټاکل شوي او په عمدي توګه ساده ساتل کیږي. په انځور کې کلیک کولو د پی ډی ایف فارمټ فارم کې سانڼي پرانیزي.

د ښځینه سينې جوړول د مخه
د ښځینه سينې جوړول د مخه

د ښځینه سینګ سیسټم د لویې بڼه په ګرافیک کې د مخ څخه خلاص دي

د ښځو سينې د مرکب جوړښت

د لویې بڼه په بڼه د ښځینه سینې د مخونو څخه مخکې د ګرافیک بڼه پرانیستې پرانیسته

د اعلانونو


مهرباني وکړئ تماس موږ که تاسو د یوې ځانګړې خاطرې لپاره لیواله یاست موږ ممکن وکولی شو د خپلو ځانګړتیاوو مطابق سم یو نوی نمونه جوړه کړو.