අභ්යාස පත්රිකා ලිංගික හැසිරීම - ස්ත්රියගේ ව්යුහය

පිරිමි සහ ගැහැණු ලිංගික සංයුතියේ ව්යුහය, සංවර්ධනය හා ක්රියාකාරිත්වය නිවසේ සිටින දරුවන්ට ඉගැන්වීම සහ ලිංගික අධ්යාපනය උගන්වන මූලික අංගයකි.

ස්ත්රියගේ ව්යුහය

අපගේ ආකෘති පාසල්වල ලිංගික අධ්යාපනය සඳහා සැලසුම් කර ඇති අතර හිතාමතා සරල ලෙස සරිලන අයුරින් සකස් කර ඇත. රූපය මත ක්ලික් කිරීමෙන් රූපය pdf ආකෘතියෙන් විවෘත වේ.

බුද්ධි ප්රබෝධය / ලිංගිකත්වය
ස්ත්රියකගේ කායික ස්වරූපය

ව්යාකරණ ලෙස ස්ත්රී ශරීරය විවෘත කිරීම ස්ත්රී ශරීරය


කරුණාකර සම්බන්ධතා ඔබ විශේෂ අච්චුවක් සොයනවා නම්. ඔබගේ පිරිවිතරයන්ට අනුව නව අච්චුවක් නිර්මාණය කිරීමට අපට හැකිය.

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සමග සලකුණු වේ * අවධාරණය කරනු ලැබීය.