Sayings | Dzidzo yeLimi

"Raseka semakungu", "mirai pamuchu", "ita zuva" - aya ndiwo mashoko atinoshandisa muupenyu hwezuva nezuva, tisingazivi chaizvo kuti vanobva kupi. Kunyangwe tichiziva zvatinoreva nezvayo uye munhu wese anonzwisisa zvinoreva shure kwayo, asi kana iwe ukatarisisa zvakanyanya zvisikwa zvemutambo, zvinowanzonyanya kushamisa kana kuti hazvisati zvichishamisa mazuva ano.

Idioms - zvavanoreva uye zvakabva

Mashoko mazhinji angagona kuita nemazuva ano, kuvapa mufananidzo wakajeka zvakare. Mashoko aya emazuva ano chete haawanisi kukunda uye isu nguva dzose tinodzokera kumashure ekutanga. Yenguva yekufungisisa zvakanyanya mavambo.

Kutaura - zvinoreva uye zvakabva
Mitsara inonyatsozivikanwa inongotsanangurwa

Idioms inogadziriswa neshoko zvivako izvo zvikamu zvisingakwanisi kuchinjwa nokuti zvisina kudaro iyo yose mifananidzo haisisiri yakarurama. Kubva "kureva nhema bhuruu rekumatenga" hazvikwanise kuva "Tsvuku kubva kudenga kuti inyeve", nokuti hakuna munhu anonzwisisa izvi uye hazvina maturo. Idioms ndiwo mafananidzo anonyatsozivikanwa uye akabatanidzwa mumutauro wacho. Izvi zvinowanika mune dzimwe mimwe mitauro. Apo ichi "kunaya" nesu, inaya kuEngland "Makati neMbwa" - kureva mukati nembwa. Munyika ino, hatinganzwisisi izvi, muEngland, kune rumwe rutivi, mumwe haanzwisisi twine.

Takaunganidza mazwi akawandisa uye takazviona pa "dzino". Pano iwe unogona kuzviona iwe pachako mitauro yakawanda zvikuru ine rudzi rwayo.

Kuvakwa kwezvivako kunoshamisa

Manheru, Luisa anopa vabereki vake nhetembo yaanofanira kudzidza kuchikoro. Vabereki vanovhiringidzika uye vanobvunza kana vakanyatsoyeuka nhetembo rimwe zuva, izvo Luisa anotsigira.

Idiom "chivako chinovhara zvinoshamisa"?
Izwi rokuti "kuvaka zvidhinha zvinoshamisa" zvinorevei?

Baba vanodanidzira vachiti: "Ndinoshamiswa nekuvaka zvivako, iwe unokurumidza sei kuchengeta zvinyorwa! Iwe hauna izvo kubva kwandiri, handigoni kurangarira chinhu chakadai. "

Asi baba varipi vane izwi iri rokuti "chivako chivako" chinoshamisa? Luisa anobvunza baba vake kuti zvinorevei uye kunobva kupi? Kunyangwe baba vanogona kupindura kuti anoda kuratidza kushamisika kwaanoita, asi haazive kuti mutsara wekuti "kuvaka zvidhinha amaze" inobva kupi. Kutarisa paIndaneti kunobatsira mhuri.

Izwi iri rakasiyana rinobva mukutanga kwe20. Makore ezana ndokuuya muBerlin. Yakagadzirwa kubva mururimi rweBerlin, izvo zvinoreva kuti "ita jolts", iyo ndeyowo mavara mapfupi ezwi rokuti "Jlotzoogen", kureva kuti, maziso evanhu. Kubva ku "Jlotzoogen" yakava munguva ye "Jolts". ichi izwi akanga vechiFrank nezvinhu tinoshandurirwa shoko "Klozzer" uye pokudzora High mutauro wokuGermany zvinoreva wechokwadi akatowedzera kukanganikwa uye aiva "akashamiswa Dzinovaka" munyika yanhasi wakashandurwa. Saka, mutsara uyu rinobva okuti "kuti maziso goggle" asi achiri inoti nhasi akafanana pamberi 200 makore. Mumwe munhu anoita maziso makuru mukushamisika uye ndizvo chaizvo zvatinoita patinoshamiswa zvikuru. Teerera kumeso omumwe wako kana achishamiswa kuti mukuru sei.

Iva nebhodhi pamberi pepamusoro wako

David ave achitarisa dambudziko remasvomhu kweminiti uye haazive kuti anotanga kupi. Nenzira yakati, haadi kuita basa nhasi, kunyange zvazvo ari akanaka kwazvo pamatomu. Mudzidzisi anotarisa pamusoro pefudzi rake, anopa chidimbu chiduku, asi Dhavhidhi haanotsinja.

Hurukuro - "Kuva nebhodhi pamberi pemusoro wako"?
Chii chinoreva kuti "kuva nebhodhi pamberi pemusoro wako" zvinorevei?

"Zvakanaka, David, iwe une bhodhi pamberi pemusoro wako nhasi?" Mudzidzisi anobvunza. Mushure mekunge mudzidzisi atsanangura muchidimbu matanho kwaari, David anorova musoro wake ndokuti, "Oo, izvozvo zvakanga zviri nyore! Sei ndisina kuzvinzwisisa izvozvo pakarepo? "David zvino anoda kuziva kubva kumudzidzisi, apo mutsara unoti" bhodhi iri pamberi pomusoro "unobva uye mudzidzisi wake anofanira kureurura kuti haazvizivi iye oga uye kungobvunza mubvunzo uyu mune Awa inogona kupindura. Mudzidzisi iye zvino ane bhodhi pamberi pemusoro wake here?

Mutsara wacho unobva kuMiddle Ages, apo munda wakarimwa neboka remombe. Mhuka dzaiva nebhodhi pamberi pemeso avo kuitira kuti varege kuona chinhu. Izvi zvakachengetedza mhuka nyore nyore kudzikisa, nokuti apo imwe nzombe yakabuda yakaoma zvikuru kuchengetedza chirima. Mamwe magwaro anotaura kuti mutsara unobva panguva iyo nzombe yakanga isisati yatambanudzwa pamberi peziso renzombe, asi pamberi pehuma yake. Izvo zvinonzi "joko rinotungamirira" raishandiswa senhare yekuendesa, kuitira kuti mutoro wekutakura wakashandurwa kwete chete kubva mumisungo, asiwo kubva kumusoro kusvika kune harori uye chirima. Sezvo nzombe dzaionekwa sebenzi, inogona kunge yakagadzira pfungwa, bhodhi pamberi pemusoro rinodzivisa kufunga uye saka tichiri kutaura nhasi, kana tisingaoni chimwe chinhu pakarepo, tinoziva kana hatigoni kufungidzira kuti tine bhodhi pamberi Ita musoro. Kana tisingazivi chimwe chinhu, nokuti hatina kumbozvinzwa kare, saka hatina bhodhi pamberi pemisoro yedu. Uyu mutsara unoreva chete zvinhu zvakatochengetwa pane imwe nzvimbo muurangaridzo yedu.

Kusunungura bhere kune mumwe munhu

Mazororo apera uye vadzidzi vanofanira kutaurira pamusoro pezviitiko zvavo zvakanakisisa zvezororo mukirasi. Tina mhinduro uye anotaura kuti akanga ari hove nababamunini vake uye akabudisa hove huru mumvura.

Kusunungura bhere kune mumwe munhu
Iko kupi shoko rokuti "kusunungura bhere"

Anotora maoko ake kuti abatsire uye anoratidza kuti iyo hove yakanga yakakura sei. Mudzidzisi anoseka uye anoti: "Zvakanaka, Tina, imomo unoda kutisunungura bhechi!", Iyo iyo Tina asingagoni kuita chero chinhu. Anobvunza kuti chirevo ichi chinorevei uye mudzidzisi anotsanangura, "Ndinoreva, ikozvino uri kuwedzeredza uye kutitema. Ihove dzawakanyongedzera hazvikwanisi kuva dzakakura. "Vadzidzi vanoda kuziva kuti nei" kuparadzira bere "zvinoreva kuwedzeredza kana kunyengera mumashoko avo.

Mhedzisiro yemutsara uyu haisi pachena. Zvichida uyu mutsara unobva muchiGermany, sezvo shoko rokuti "bar" muchiGermany rinoreva "bere" kana kuti "mutoro". Asi izvi hazvitsananguri kuti nei shoko iri rine chokuita neanhema kana futi. Mutauro wekare unofunga nezvemaanecdotes akawanda kutsanangura mutsetse uyu. Mumwe wavo anoti bheya mutoro wakaremara zvokuti iwe haugone kuupfekedza kumunhu upi zvake. Kana iwe uchida kusunungura mumwe munhu asiripo, uye uchiziva nhema, anoti: "Iwe unoda kundisunungura bere."

Iva pa 180

Apo mudzidzisi anouya kukirasi mangwanani, Hendrik anonzwa kuti kuedza kwemashoko hakuna kubuda zvakanaka. Mudzidzisi anotarisa kumativi ose kwenguva refu uye anoti, "Pandakaona kupera kwevhiki, ndakanga ndiri pa 180. Pane mumwe wenyu wamunodzidza mutauro here? Ndinotya kuti tinofanira kudzokorora muedzo. "

Kudzorera - Iva pa 180
Iko kupi mashoko okuti "ive pa 180" anobva kupi?

Hendrik anoporesa nekununurwa. Muedzo unodzokororwa. Zvechokwadi akanga asina kudzidza nezvazvo uye saka akanga atotya kubvunzurudza. Mhedziso inotevera, zvisinei, anofunga izvo mudzidzisi wake anorevei nokutaura kuti akanga ari pa 180? Pashure penguva, anopindura uye anobvunza.

Mudzidzisi anotsanangura kuti mumwe munhu ari pa 180 paanotsamwa. Nhamba 180 inobva mumugwagwa. Kana mumwe munhu achitya makiromita 180 neawa, izvi zvinonzi ruzha. Sezvo mumwe achitaura nehasha nekutsamwa kunyange nekutsamwa kwakasimba, nhamba yacho yakatamirwa kuenda kumhepo yekutsamwa pahasha. Uyu muenzanidzo unobva panguva iyo iyo huru yepamusoro yakanga isati yave pamusoro pe 200 h / km sezvazviri nhasi. Nokudaro mumwe anogona kutaura nhasi zvakare "Ndakanga ndiri paC220!", Iri raizova shanduro yemazuva ano yeshoko, rinogona kunzwisiswa, asi zvisingaitiki.

Nuts uye mabhoti

"Chikoro chekuchikoro chikoro ndecheAlma uye omega kutanga basa," anodaro mbuya vaFrederike, vachitarisa vachinyanya kuwanda pamakoro ezukuru wake. Frederike anoziva kuti haana kuparadzira mukurumbira wake mukati megore remushumo wegore uye anopindura nemakwai kuti achabva ari nani mumwedzi mitanhatu inotevera.

Idiom "Alfa naOmega"
Izwi rokuti "alpha and omega" rinorevei?

Ipapo anokumbira mbuya kuti nei kuchikoro kuchikoro kwaizova alpha uye omega yekutanga basa. Ambuya vanopindura kuti: "Izvi zvinoreva kutanga nekuguma. Kana iwe ukanyatsoteerera kuchikoro kubva pakutanga, iwe uchazoguma uine dhigirii yakanaka uye unogona kudzidza chero chaunoda. "

Mushure memasikati, Frederike anoenda kumba kuti aratidze zvikoro kuvabereki vake. Anoramba achifunga nezvekuti nei muzukuru akagadza A yekutanga asi O yekuguma. Zvichida mukuru wako haagoni kuverenga nekunyora zvakanaka?

Amai vaFrederike vanofanira kuseka pamashoko aya emwanasikana wavo uye vanotsanangura kuti:

"ChiGiriki chinonzi A for Alpha seyokutanga uye O ye Omega seyekupedzisira tsamba. Mutsara unouya kubva pakushandurwa kweBhaibheri naMartin Luther. Mariri, Mwari anoti: "Ini ndini Arifa naOmega, kutanga nokuguma ..." Mashoko aya anobva Mubhuku raZvakazarurwa anoziva mai kana kushuma: "Izvi zvinoreva; uyo ane chivako uye kuguma kwechinhu chiri mberi, tenzi wezvose. Saka, simba rezivo rinoratidzwa. "

Frederike anofadzwa zvikuru uye anosarudza kuti mune ramangwana iye anoda kuramba akatarisa pazvinhu zvose uye achivandudza chikoro chake chikoro.

Izvo zvose

Anke isuruvara. Aida kuenda kumafirimu neshamwari yake yepamusoro nhasi, asi akadziviswa panguva yekupedzisira. Stefan, mukoma mukuru waAnke, anoedza kumunyaradza. "Zvino iwe unoenda kumafirimu mangwana, hazvisi izvo zvakaipa."

Kutaura - "Chinangwa"?
Izwi rokuti "pfungwa huru" rinorevei?

"Mangwana haisi zuva rema cinema uye firimu inodhura ma euro maviri akawanda. Pfungwa ndeyokuti, handina mari yakawanda yakasara. "

Haisi mamiriro ezvinhu akanaka, asi iwe unofanirwa kucheka pazwi iri muchitauriri. Chii chinokosha? Mhedziso inomhanya ichifara uye ichidzika pasi here? Uye kana zvakadaro, chii ichocho chine chokuita nemashoko?

Mutsara unoratidza kukurumidza kana kukosha. Iyo inobva kuna Aristotle, uyo akaziva kuti paii yolk yeii yei chikapu chiduku chinokwira kumusoro uye pasi apo chigungu chinopanduka. Ichi chiduku chiduku ndiko mwoyo uye nokudaro nhengo inonyanya kukosha yechiguchi ichikura. Uye saka shoko iri mumashoko rinotaura nezvezvinokosha pano.

Ipa chitsitsinho mari

Amai vanoverenga manheru kubva papepanhau kuti jaya rakakwanisa kupukunyuka pakupura mapurisa matatu. Anotaura pamusoro penyaya iyi: "Zvakanaka, akapa mari yakawanda zvitsitsinho kana akakwanisa kupikisa mapurisa matatu."

Hurukuro - "Ipa chitsitsinho chemari"?
Izwi rokuti "kupa chitsitsinho mari" rinorevei?

Jenny anofunga nezvemutongo wacho kwenguva yakareba. Ko mbavha yakaripa iyo kutiza kana kuti amai vairevei nezvo? Paanenge achizadza meno ake panguva yokurara, Jenny achiri nemubvunzo mumusoro wake uye anosarudza kutaura nevabereki vake zvakare.

Baba vanotsanangura kuti: "Kupa zvitsitsinho zvinoreva kuti mumwe munhu anogona kukurumidza kupukunyuka kana kutizaza nekushanda. Uyu mutsara unogona kunge unobva ku13. Zera remakore, apo raive richiri kuwanikwa mumusasa weSlavic kuti vakadzi vakaroora vaigona kuzvitenga kunze kwemuchato wavo. Kwepeneni zvitatu (iyo panguva iyoyo yakapiwa kune mhou duku iyo yakanga isati yava nemhuru, kureva tsiru), mukadzi aigona kusiya murume wake. Shoko rokuti heifer mari yakazova chitsitsinho mari pane nguva. "

Amai vanobatana nehurukuro uye vanomuudza kuti anoziva imwe nzira iyo chitsitsinho mari inorondedzera.

"Pakati peAlemanni, yakanga iri tsika yekuisa mukana kune varume vakanga vauya muhondo mukurwisana kwehondo. Izvi zvakanzi chitsitsinho mari, nokuti iwe chete wakangoona mushure mevarume vari mukupukunyuka uye saka zviri pachena zvitsitsinho kwete rutsoka rwose. "

Amai nababa vanobvumirana, zvisinei, kuti zvose zveshanduro dzinogona kunge dzakarurama, kunyange kana dzakabva pane zvinhu zviviri zvakasiyana.

Mumwe anonditora sorkork

"Tarirai Amai, TV, Baba vakatenga svondo rapera, iwe tora zvino nokuda 200 euros shoma," kena anoudza amai, uchiva okushambadza peji rugwaro dzakakwirira.

Mitsara - "Mumwe anondipa stork"?
Iko kupi shoko rokuti "kubika stork kwandiri" rinobva kupi?

Amai vanotora pepa iri muruoko rwake, vanoverenga chikwangwani kuburikidza uye vanotaura vakashamisika: "Sei mumwe munhu achicheka stork, zvakanyanya kudhura? Izvozvo zvinoshamisa! "

Kena anotarisa amai vake vakashamiswa. Chii chinonzi stork yakabikwa ine chokuita nayo? Anoziva sorogiki chete kubva munyaya yamukoti yaunounza vana uye naizvozvo anoshumira sechiratidzo chemufaro. Zvichida zvinokonzera kushata kufuta sorogiki iyi here? Amai vake vari kuda here kuti ivo havana unlucky nokuti vakatenga TV pane vhiki mbiri yapfuura?

Mune manheru, Kena anoratidza chiziviso kuna baba vake, avo vanopindura nemutsara mumwe chete. Iye zvino anobvunza kuti vabereki vanorevei nezvazvo. Baba vanotsanangura kuti: "Pano zvakare Bhaibheri ndiro chikonzero chemutsara. Maererano nebhuku raMosesi storks haigoni kudyiwa. Gare gare muna yeMiddle Ages, shuramurove akanga aionekwa somunhu rombo runako, nyama aisadyika, nekuti haina kuravidza. Mune Renaissance, saka Kujekerwa, shuramurove yakanga chaiko jokingly vachinzi vaitire kuratidza yakakanganiswa nerutendo Middle Ages. The zvakakanyiwa namafuta Stork inomirira itsva, iyo hakumbofi kumboona kana kumboedza kunze, iyo pakarepo kunoratidzwa kana kunzwisisa. Insights iyo inouya pakuve zvakare inoratidzwa zvakare. Kunoratidza chinokatyamadza, uyewo "Vokutinhira uye mheni" rinowanzoshandiswa kana chinhu chinoshamisa chinoitika. "